Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim Vladimírom Šimčíkom, sídlom Rozkvet 2065/143, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 419 26 935, zapísaný v Živnostenskom registri ObÚ v Považskej Bystrici, č. živnostenského registra 330-13342 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho – www.sensity.sk

Všeobecné obchodné podmienky sú vypracované na základe občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje predávajúcemu, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len „kúpna zmluva“) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj | Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa,

tel. č.: 046/5422 771 | fax č.: 046/5420 685 | e-mail: tn@soi.sk

Kontaktné údaje predávajúceho

Vladimír Šimčík, Rozkvet 2065/143, 017 01 Považská Bystrica, Daňové údaje: IČO: 419 26 935  |  DIČ: 1045839113  |  IČ DPH: SK1045839113

mobil: 0904 898 885 | e-mail: info@sensity.sk. Na e-maily odpovedáme do 12 hodín, najneskôr do 3 dní.

Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:
 • dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,
 • zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,
 • odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list).
 • Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:
 • prevziať zakúpený, alebo objednaný tovar,
 • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
 • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
 • potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.
 • Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

Objednávka tovaru

Predaj tovaru na sa uskutočňuje na základe elektronických objednávok kupujúceho uzavretých medzi predávajúcim a kupujúcim na tovar riadnym vyplnením objednávkového formulára, výlučne prostredníctvom objednávkového systému predávajúceho, ktorý sa nachádza na internetovej doméne www.sensity.sk.

Po prijatí objednávky odošle e-mailom predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí objednávky. Objednávka je po odoslaní potvrdenia považovaná medzi stranami za záväznú. Na základe riadnej objednávky kupujúceho prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje kupujúcemu druh, predpokladanú cenu a množstvo produktov, ktoré sa zaväzuje kupujúcemu dodať.

V prípade ak by niektorý z požadovaných výrobkov nebol dostupný, spotrebiteľ v objednávke vyznačí, či v takomto prípade trvá na dodaní ostatných výrobkov, alebo či v takom prípade nemá záujem o dodanie zvyšného tovaru.

Záväzným potvrdením objednávky nie je automaticky generované elektronické potvrdenie o prijatí objednávky do systému dodávateľa, ale ide o elektronicky zasielané potvrdenie označené ako „potvrdenie objednávky,“ kedy si dodávateľ a zákazník potvrdia obsah objednávky, hlavne druh tovaru, počet kusov, cenu za tovar a prepravu, a spôsob a termín dodania. Okamihom potvrdenia je uzavretá kúpna zmluva.

Termín a spôsob dodania tovaru

Objednaný tovar bude podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšom čase poštou alebo iným dopravcom, obvykle do 7 – 14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú odberateľ zadal v objednávke.

Dopravu na určenú adresu zaisťuje dodávateľ, a to na území Slovenskej republiky. Náklady na dopravu tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dopravy. Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám v sekcii „košík“. Možný spôsob dopravy a podmienky dopravy tovaru nájde zákazník v sekcii „doprava“.

Zákazník je povinný si tovar prezrieť bezprostredne pri prevzatí. Pokiaľ je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je zákazník za prítomnosti dopravcu povinný skontrolovať stav tovaru v zásielke, a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť potvrdiť dopravcom. Podpísaním dodacieho listu zákazník súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar dorazil mechanicky nepoškodený. Následné reklamácie spôsobené vinou dopravy potom nie je možné uplatňovať a budú zamietnuté.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

V zmysle § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom  a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, má spotrebiteľ právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje na atypicky ušitý tovar.

Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote, žiadame o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Oznámte na mailovú adresu info@sensity.sk, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu kúpy tovaru a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

Neprevzatie zásielky s objednaným tovarom nie je možné podľa zákona považovať za platné odstúpenie od kúpnej zmluvy. Predávajúci má právo požadovať úhradu všetkých administratívnych nákladov spojených s takto neprevzatou zásielkou. Všetky spory sú riešené súdnou cestou v súlade s právnymi predpismi.

Spotrebiteľ však nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je :

 • predaj tovarov, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,
 • predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil.

Ak kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na adresu uvedenú v sekcii kontakt, kde dodávateľ posúdi stav vráteného tovaru a to za nasledujúcich podmienok:

 • tovar musí byť v pôvodnom obale,
 • tovar musí byť nepoškodený,
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),
 • tovar kupujúci zašle spolu s dokladom o kúpe.

Kupujúci je povinný poistiť tovar ktorý je predmetom vrátenia, nakoľko nie je možné ručiť za jeho prípadnú stratu na ceste. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru peniaze za tovar predávajúci zašle kupujúcemu poštovou poukážkou, alebo prevodom na účet a to najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Nadobudnutie vlastníctva tovaru

Pri osobnom prevzatí obdrží kupujúci doklad o nadobudnutí (faktúru a príjmový pokladničný doklad). V prípade zaslania tovaru prepravnou spoločnosťou bude faktúra zaslaná spolu s tovarom. Tovar sa považuje za dodaný okamihom prevzatia kupujúcim pri osobnom odbere, resp. okamih jeho odberu dopravnou spoločnosťou. Akékoľvek nedostatky alebo neúplnosť zásielky je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru (max. do 24 hodín od prevzatia), inak sa považuje tovar za riadne dodaný.

Pri objednávke tovaru na dobierku kupujúci uhradí plnú cenu tovaru kuriérovi pri prevzatí tovaru. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia.

Osobitné ustanovenia

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto obchodných podmienok riadia obchodnými podmienkami predávajúceho, ktoré sú k dispozícii v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach a postup pri uplatnení nároku z chýb tovaru (reklamácie) sa riadi reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorý je k dispozícii rovnako v sídle predávajúceho alebo na jeho internetových stránkach.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť obchodné podmienky a reklamačný poriadok. Zmeny a/alebo doplnky obchodných podmienok a reklamačného poriadku vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na www.sensity.sk

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky zoznámil s týmito obchodnými podmienkami predávajúceho a že s týmito súhlasí.

V Považskej Bystrici 23. mája 2018